Log:
Évaluations - 4, GPA: 4.3 ( )

Instructions LG, Modèle 29FS7RG

Fabricant : LG
Taille : 680.97 kb
Nom Fichier :
Langue d'enseignement: ru
Aller à la téléchargerFacilité d'utilisation


•••••• Жасыл туст/ белг! экранда унем! жанып турмайды, кер!н!с параметрлер! езгерген жагдайда •••••• сары туст! белг! пайда болады. Ескеру: a.Бейненi куйте келтру функциясы бвлмеге жарык тусуне карай автоматы гурде свнп калады. э.Бейнен.i куй/не келтрру функциясы жарык тусу/не карай RGB сигналы бершгенде жумыс ютемей калады. Суретп реттеу Суретпц кепеа параметрлерн цалатан децгейге сай реттеуге болады: Contrast, Brightness, Colour, Sharpness жэне Tint (NTSC к1р1с сигналы рана). Уакытты орнату Косу/0ш1ру уакыты Бул кызметпнщ кемег1мен теледидар алуын-ала белгтенген уакытта езд1г1нен ¡ске косылаып-еш1ртед1. Косу/0ш/ру таймер¡ кызметЫ пайдаланардан бурын уакытты койып алыпыз. Бекеру : a. On time тек куту режимнде ¡стейдi. а. К^осу/ажыратудын калган уакытын квру уш/'н Time (Таймер) меню 'не етщ1з. б. CÍ3 кабылдагышгы ток кезжн ажыраткан кезде, косу/ажыратууакыты жойылады. Дыбысты автоматты турде сендру функциясы Бул функцияныц кемепмен теледидарды коскан кезде дыбысын автоматты турде реттеи аласыз. Автоматты энергия унемдеу режим! таймер! Егер с!з Auto sleep меню тармарында On режима орнататын болсацыз, теледидар телевизиялык станция жумысыныц аякталуына КараИ шамамен 10 минуттан кеИ1н автоматы турде куту режимЫе каИта косылады. Дыбысын икемдеу (барлык модельдерде емес) SSM (дыбыс калпын еске сактау) Flat, Music, Movie немесе Sports дыбыс ережепер1 дыбыс жаксы шыгуы уш/н зауытта багдарлама ланган жане оны езгерте алмайсыз. ‘Турбо дыбыс’ кызмет/н тандау Бул кызмет ¡ске косылган кезде дыбыс карапайым дыбыка караганда аныгырак жане кYштiрек шьгады. Дыбысын икемдеу Keneci параметрлерд рет _______i параметрлерд реттеуге болады: Balance, AVL (дыбысты езд/пнен тецдест1ру), Treble, Bass. AVL параметр! багдарпамапар езгерппгенмен дыбыс децгей/н тец кылып устайды. Турбо дыбыс режим! концерттк залдарыдай кецст/кке таралатын дыбыс шырареды. Дыбыс шыгу сигналы нтандау AV режим!неде сол жак жэне оп жак дауыс зорайткыштарынан шыатын дыбысты тандап алуынызга болады. шьгатын дыбысты тандап уш!н I/IMt кайталап бер1ны13. L+R :Сол жак (L) дыбыс к!р!с!ндеп дыбыс сигналы сол жак дауыс зорайткышына жэне он жак (R) дыбыс к!р!с!ндеп дыбыс сигналы он жак дауыс зорайткышына ж1бер1лед1. L+L немесе R+R (опция) режимдерг аудиосигналдыц L (сол) немесе R (оц) к1ру уясына косылган дыбыстык сигнал ек! жактаы, сол жэне оц дауыс зорайткышка берлед!. Ескеру: L+L немесе R+R режимдерi кейб/'р модельдерде болмауы мумюн. Стереофондык жэне ек1т1лд1 багдарла маларды кабылдау (тандау) Багдарлама танданып алынган соц, дыбыс жайлы хабар пайда болады, ол багдарлама номер! мен бекет аты жойылган соц шыгады. Хабарлау Экрандык дисплей Mono MONO Stereo STEREO Dual DUAL I Моно дыбыс режим/н тандау Стерео дыбысын кабылдау кезЫде стерео дыбыс сигналдары элсiз болса, \I\\I* тYймее¡н ек¡ рет басып моно дыбыс peжим¡нe ауысуынызга болады. Моно дыбыс peжим¡ндe дыбыс каркындылыгы жаксарады. Кайтадан стерео режимне дауыс Yш¡н ШЛ кайтадан ею рет басыцыз. Eкi тiлде бершет/н багдарламага тiл тандау Багдарлама ек¡ т¡лде бер¡лсе (кос т/лд/ болса), \1\\Л тУймес/н кайталап басу аркылы DUAL I. DUAL II не DUAL I +II режим/не косуыцызга болады. DUAL I хабардын непзп т/л/н дауыс зорайткыштарга ж/беред/. DUAL II хабардын косалкы т1л/н дауыс зорайткыштарга ж!бередк DUAL I+II т/лдерд/ дауыс зорайткыштардыц аркайсысына белек-белек ж/беред/. NICAM дыбыстык суйемелдеу жу йес/мен бер/лет/н хабар кабылдау (кейб/ реулер/нде гана) Егер теледндарыцы NICAM кабылдагышымен жабдыкталган болса жогары сапалы NICAM цифрлы дыбысын кабылдаУга болады. Дыбыс шыгу слгналын кабылданатын хабардыц темендей турлер/не карай \I\\I* туймес/н кайталап басу аркылы тандап алуга болады. 1. NICAM моно дыбысы каоылданганда, NICAM MONO не FM MONO тандап ала аласыз. 2. NICAM стерео дыбысы кабылдаганда, NICAM STEREO не FM MONO тандап ала аласыз. Егер стерео слгналдар алс/з босла, FM топо режим/не ауыстырыпыз. 3. NICAM ек/ т/лде кабылданса, онда NICAM DUAL I, II не DUAL I+II не MONO тандай аласыз. FM топо тандалып алынган кезде экранга MONO шыгады. 6 Телем8т!н (бар модельде емес) Телемэт1н (немесе TOP м8т1н1) косымша кызмет болып табылады, сондыктан да оны тек осы жуйес бар теледидарлар гана аткара алады. Телем8т1н кептеген телестанциялар ерсетет1н тег1н хабар тарату кызмет!. Онда ен сонгы жаналыктар, ауа райы м8л1меттер|, теледидар багдарламасы, акция багалары ж8не баска да кептеген м8л1меттер бер!лед1. Бул теледидарда SIMPLE (Карапайым), TOP, FASTEXT жуйелер! бар. Карапайым телем8т1н т!келей ти1ст! бет номер!н енг!зу аркылы тандап алынатын бюнеше беттен турады. TOP ж8не FASTEXT жуйелер! телем8т1н акпаратын тез 8р! оцай тандап алуга мумк!нд1к беретш каз!рг1 замангы 8д1стер болып табылады. Косу/еш!ру Tелем8тlндl косу уш!н TEXT туймес!н басыныз. Экранга б!р1нш1 ж8не сонгы беттер! шыгады. Экранный такырып жолагында ек! бет номер!, теледидар станциясынын аты, кун ж8не уакыт пайда болады. б!р!нш! бет номер! с1зд1н тандауынызды бlлдlредl, ал ек!нш! номер керсе8л!п жаткан беттщ номер...

Ce manuel est également adapté pour les modèles :
TV - 29FC2RG (680.97 kb)
TV - 29FS5RG (680.97 kb)
TV - 29FU1RG (680.97 kb)
TV - 29FX5BG (680.97 kb)

Écrivez votre propre critique du dispositifTexte du message
Votre nom :
Entrez les deux chiffres :
capcha

catégories