Log:
Évaluations - 2, GPA: 4 ( )

Instructions LG, Modèle 26LV2500

Fabricant : LG
Taille : 12.16 mb
Nom Fichier :
Langue d'enseignement: ru
Aller à la téléchargerPar ce dispositif a également d'autres instructions :
TV - 26LV2500 (11.23 mb)es
TV - 26LV2500 (11.25 mb)
TV - 26LV2500 (2.66 mb)lt
TV - 26LV2500 (11.31 mb)ru

Facilité d'utilisation


7500561 Казакша 2 KayincÍ3fl¡K техникасы ережелер1 • 1^рыпгыны пайдаланар алдында осы деутаздк ережелерЫ зер салып о^ып шыгуынызды елнемй. • Бул нускдулыктагы суреггер ci3 сатып апган цурылгыдан сэл басцаша болуы мумюн, ce6e6i, опар тек нусцаулар tycíhíktí болу ушш квмек репнде бертген. /!\ ЕСКЕРТУ • Егер аз ескерту хабарын назарга алмасацыз, ^атты жара^агт алуьщыз мумюн немесе tí mi жазагтайым о^ига немесе eniMre соктыру i^ayni бар. а * г * .-i глп! .л * ЕгеР ескергу хабарын назарга алмасаныз, аз жецш жарацаг алуыцыз мумюн /!\ АБАИ БОЛЬЩЫЗ немесе |одэылгъга за^з1м келу| мумюн. КУРЫЛГЫНЫ ОРНАТУ КЕ31НДЕГ1САКТЫК ШАРАЛАРЫ АЕСКЕРТУ f Элеюр жыльгтцыилары сиякты жыпу кездершен алые усгацыз. - бйтлесе элеюр тогы согуы, ерт шькуы, едзыл™ дурысжумью ¡creweyi немесе niiuiHi 6yn¡Hyi мумйн. Курылгы дымцыл тартуы mvmkíh ванна бал Mecí сиякт>1 кандай да 6ip ылгалды жерде оны пайдапанбачыз. - Эйтпесе бул ерт шыгуына немесе тогы согуына себеп болуы мумюн. Егер аз монитордан туПн hícíh немесе басца ию сезсен^з немесе бетен дыбыс еспсеЦз, куат шне косу сымын ажыратычыз да, цызнет керсету орталыгына - Егер ci3 thíctí сацтыц шараларын кабылдамасган пайдалана берсе^з, алектр тогы согуы немесе ерт иыгуы мумин. А АБАЙ БОЛЫЦЫЗ Егер аз щрыгиъш жерге щлатып алсаныз немесе оныц ко рабы сынса, оны emipin, куэг шне цосу сьмын : ажыратычыз. ‘ - Егер da Tvicii сацтыц шараларын цабыццамастан пайдалана берсенуз, элеюр тогы согуы немесе ерт шыгуы мумкн. ч^змет керсету орталльиа хабарласы^ыз. ] Курыгныны тура тускен кун сеулесжен ] аулак устаныз. - 1фрылгыга зацым келу1 мумин. Осы курылгыны ютап шкафы немесе сере щ-п сия^ты курастырмалы кондыргыньщ ¡Ш1не л s, и цоймацыз. - Желдетшу талап етмедг_ ЭЛЕКТР КУАТЫНА КДТЫСТЫ САКТЫК; ШАРАЛАРЫ А ЕСКЕРТУ V Куат K63Í кабшн жерге косылган ток KeaiHe жал гауды умытланыз. - Олай болмаса dafli электр согуы немесе жаракат апуыцыз мумюн._ Куат кез1 ашасын дымцыл цопмен устаманыз. Сонымен 6ipre, егер аша ¡епкшеа дымндо ' немесе шан басцан болса, куат k@3í ашасын эбцен Кфгатыцыз немесе шацын сурл^з. - Олай етпесец1з, артыц ылгалдын салдарынан ci3fli элеюр тогы сотуы мумюн. Дауыл соккан немесе найзагай жаркыраган кезде куат Ф K93I сымын немесе сигнал кабелш ажыратып цоиыцыз. О - Олай болмаса dsfli элеюр согуы немесе ерт шькуы мумин. А АБАЙ БОЛЫЦЫЗ Куат K93¡He косу сымын оратылып, буратылып, кысылып, еакке цыстърылып немесе уелнен басылып ifiny сияцты физикалык немесе механикапык зацымнан сартацыз. Эаресе ашаларга, кабыргалыц розетхаларга жэне сым элеюр аслабынан шыгатын жерге ерекше назар аударыныз. Бул курылгы айнымалы ток цабыга шыгысына косулы кезде курылгыны КрСУ аркылы eiuiperiH болсацыз да, ол айнымалы ток цорепнен ажыратылмайды. ^ЫЛГЫНЫ ЖЫЛЖЫТКДН КЕЗДЕГ1 CAKJblI^ А ЕСКЕРТУ ^урылгыны токтан ажыратуды умытпаныз. К^рыпгыны жылжытпас бурын барлык сымдарды memin тастауды умытпаныз. - Эйтпесе dafli злектр тогы согуы немесе ен1мге закым келу1 муммн. А АБАЙ БОЛЫЦЫЗ ItypbinfbiHbi иылжыттрн кезде оны cofbin алманыз, - Эйтпесе dafli элеюр тогы согуы немесе еымге закым nenyi мумин. Панел1н адды^гы жащ царатуды хмытлацыз жэне оны жылжьгтцанда ен чолмен усганыз. - Егер аз курылгыны кулагтып алсаныз, закьндашн курылъ алектр тогы согуына немесе ерт шыгуына себеп болуы мумюн. Жендеу уш1н цызмет керсету о[яалыгына хабарласыцыэ. ^ЫЛГЫНЫ ПАИДАЛАНУ КЕ31НДЕГ1 САЛТЫК *\РАПАРЫ А ЕСКЕРТУ Курылгыны ез беп^зше белшеюемен1з, жвндемеи13 жэне езгертле^з. - QímteHi ерт шькуы немесе элеюр тогы согуы мумган. -Тексеру, делдеу немесе жендеу уш'н кызмет керсету орталыгына хабарпасыиыз._ 0рт шыгу не элек...

Ce manuel est également adapté pour les modèles :
TV - 32LK451 (12.16 mb)
TV - 32LV3500 (12.16 mb)
TV - 37LV3500 (12.16 mb)

Écrivez votre propre critique du dispositifTexte du message
Votre nom :
Entrez les deux chiffres :
capcha

catégories