Log:
Évaluations - 6, GPA: 4.5 ( )

Instructions Braun, Modèle 5443

Fabricant : Braun
Taille : 2.57 mb
Nom Fichier : Braun-5443-Pdf-Rus.Pdf
Langue d'enseignement: ruplukenfrslhusk
Aller à la téléchargerFacilité d'utilisation


Haтиcнiть нa кнoпкy poзмикaння, знЫть ciтoчкy для гoлiння тa лeгeнькo вибийтe ÏÏ нa плacкiй пoвepxнi. • Пoтiм cтapaннo oчиcтiть piжyчий блoк зa дoпoмoгoю щiтoчки, тaкoж пoчиcтiть внyтpiшню чacтинy пoвopoтнoÏ гoлoвки. Пpиблизнo paз нa чoтиpи тижн тpeбa чиcтити piжyчий блoк зa дoпoмoгoю cпeцiaльниx зacoбiв Braun. • Якщo y Bac дyжe cyxa шкipa i Bи пoмiтили, щo бpитвa пpaцюe пpoтягoм мeншoгo чacy, нaнeciть кpaплю мaшиннoгo мacлa для швeйниx мaшин нa ciтoчкy для голшня. 4.2 Зaмiнa piжyчиx чэстин Для зaбeзпeчeння oптимaльнoÏ якocтi гoлiння мiняйтe ciтoчкy для гoлiння тa piжyчий блoк нe piдшe жж paз нa 1S мicяцiв a6o тoдi, кoли з’являютьcя oзнaки cпpaцювaння. Miняйтe oбидвi дeтaлi paзoм. ñe зaбeзпeчить чиcтiшe гoлiння пpи мeншoмy пoдpaзнeннi шкipи. 4.3 Ñomflft 3a aкyмyлятopaми Для тoгo, щoб пiдтpимyвaти oптимaльнy eмнicть aкyмyлятopiв, нeoбxiднo пoвнicтю poзpяджaти бpитвy (пщ чac голшня) пpиблизнo кoжнi б мicяцiв. Пoтiм знoвy пoвнicтю пepeзapяджaйтe бpитвy. He пiддaвaйтe бpитвy впливу тeмпepa-тypи вищe SG °C пpoтягoм дoвгoгo чacy. S Зaпacнi чacтини Яю ви мoжeтe знaйти y cboto дiлepa a6o y Cepвicнoмy цeнтpi Braun: (Ciтoчкa для гoлiння тa piжyчий блoк: дeтaль № SGS) 46 6 Еколопчне попередження Цей пристрш мютить батарейки, що V перезаряджаються. В ¡нтересах захисту У навколишнього середовища, просимо не ■ кидати Тх до корзини з домашжми вщходами п¥сля зак¥нчення строку використання. Ви можете здати Тх до Сервюного центру або до вщповщного центру збору, що знаходиться у ваш¥й краТн¥. Компан¥я залишае за собою право вносити зм¥ни в конструкц¥ю пристрою без спец¥ального оголошення. Електротехн¥чн¥ параметри вказан¥ на корпус!. КраТна виробництва: БРАУН ГмбГ, Вальдштрассе Д-74731 Валльдурн, Н¥меччина Вир1б в1дпов1дае вимогам ДСТУ 3135.2-2000 (ГОСТ 30345.2-2000, 1ЕС 335-2-8-92), ГОСТ 23511-79 р.1., а також - сан1тарним нормам СанГЛН 001-96, ДСН 239-96 Дата виробництва продукци Вгаип вказана безпосередньо на вироб1 (в м1сц1 маркування) ¥ складаеться з трьох цифр: перша цифра е останньою цифрою року виробництва, ¡ншл дв1 цифри е порядковим номером тижня у роц¥. У раз¥ необх¥дност¥ гарант¥йного чи постгарант¥йного обслуговування, звертайтеся за ¡нформац¥ею до Головного Оф¥су Серв¥сного Центру ф¥рми Вгаип в УкраТн¥: Компан¥я «1мпортбитсерв¥с-УкраТна», м. КиТв, вул. Глибочицька 53. Тел. (044) 417-24-15. Тел / факс (044) 417-24-26 | УжрТЕСГ - ооз] 47 uLo-*aJI I jl C‘.>.;^ L* lb|_j IjLjjic-l ¿j\Xa& sjJ* jl^^-l ^^*-11 ¿j* ^,U9 c,«.Lo.»iT.ii«l b^jl c LJL» d-1 LI <>«»o 1 —AywtJI ^>^L> . ¿1 o .^a 1 ( VI OjLi °'^A <-^^3 ci'*' Lfr&jJu (j^J jU^"l U^ (jJI ejLLa^VI bl^ Jj^)» ^ Ibj Vj (J^jUlLI jjlj ^ji 11 S^UI £ . * I >^ II «LSliaJ (^£'j ¿)L*aA1I 4iLLaJ fryJuJ t~jb - ^-Xaj_jI ^rl ><*a' (jl (3 jL--r^"l blJj ^-*-^r ¿AJ^ ^L*JI “^1? (J^*"*^ . 4JL# Ijujl>- ¿jI«xLjJI ^.«-».«^~ ^ (jL**^JI o^La-wVI LjL.£ ^1 o_5L>J 4j^J« (-J‘i“^ l»lA L^j it^**i ^LJI »wjLifiX’VI • ^ . j»*2jJ,I ^jUJI ^ lJ^-***-1*!) ^IjjtA-^VI (^jL^ji-l jvui'' i u^mLu c ^L^ji-I jUJ-I pi «>^II 3La.-*-.?..*.,» 1 (JL?- Ujil/jb^»33 IdSj (J| l^j^Lj Jjo ¿jl o ./a II AjLLjJ £-« iJ6 . C-*-i-3 jl jl^i-l 4joLj £*-A*oJ t-Jjjsl (J|_jl A*Xjfcil ^^jLstxil • OJ \j' ¿SjJLJ Country of origin: Germany LjULI j '•“•**& Year of manufacture To determine the year of manufacture, refer to the 3-digit production code located below the cutter block. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year of the manufacture. Example: “540” - The product was manufactured in week 40 of 2005. ^Le ^Jl . u^uJll 4-blS' a t*l I V £jA l_afj-LI ^.LuVI y*j Jl i^^~y ^ ^L*.^il 4J^*1 (j^*ll ^^--fcuVI Jl oLJl-^l CjI—14*£}* . ./j 11 (.U (3 • Y * *0 ^Lx- ¿y* 1 * ^^-w,*^l <3 ^"* ^l ^ ^ ~ w 540 w i JLu 48 (Jx. (J ./э-я-т! ÛJ j j? . lj Itj . ^-^3 ^j-o 4_*_***J J5l £_o ¡3^1 OjUo-JI J* JàLLW 1.Г ^jdl 4jjU«2_JJ fljiatlJ ^-¿2^1 (J-C- <1лз1^1 (J>"l ¿y> JJSOL ÀjyfcJLa 4Э^Ц-( 4_1| £)J^3 (_jl <*7-^ 4 ^L*. .AjL»* ^IaäjLwVI 4_>-jJ 2üfcU-l Ul V. JCij 4JVI ^ ju&î ^ . C-3jJI aJL^U Cj[/uJ - * ùj\j>. 4-*-^ j-^j-* jl (J^l tilpjj^» ^5-aJ jijij .(505 J?j jiai) LJeUJIj Ï35UJ ill Ailij _ _ ïJàjOU o^Lc-V 4-LIs oLjl .la ) (3^^ ^“‘■^ (j^aJjczJl ^Jx- y^j^S í (J->-l *1^1 jj_c oLLlJI ^ O'* ¿y* >-V 11 ^j5Cí . 0^ oJA Jl* ^A^-J^l^e J^U* ¿)^jl Ójl¿ . ¿1хл13| (3 oLjLûjJ! « . jl Jlj[ jbJudJ 1 oLe^Jju ^xjJJ IAa ЕМС-Directive 89/336/EEC . (73/23 EEC) LA^II Sukl^JI ¿ülyjj « lo д Дд« д 11 ciíl-^Ls^l^LI 49 ü^U* j-UaJ jl J-t-5 4Í^U-L ¿L ^>y » i ^ 1 n.C- JjlJ “^Lis ^uSJlXJ Q^uuJI ¿I '■A~^í ^LaJc^LwVI Я * ) <-J 1^*531 2j}LU <]| • eUl J ^-L^'lj OjWfchA_(| -Loi • О^-Ы-JI ^-£’ (JIjLjLwI <—4 У* ^ * * 4 : Д Vд 4_S^b- ^Jx Üj)«^ ^ JSVI Jx Î^Ji ^ A JT (jâiJI 4-ilijj 0jLli\ ¿LJiU. iJÏ J* Já¿L¿ ^ Í JU* J-¿íLj t. fl.4 ,ti I u 11 1. ^ «ülSj ^JrU Ja* *¿>jj A-L^SUJ 4 4J^U-I Jju • .SÖLLI


Écrivez votre propre critique du dispositifTexte du message
Votre nom :
Entrez les deux chiffres :
capcha

catégories